Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Tuottajamaidon bakteeriluvut

Bakteerimäärä mitataan tuottajamaidosta vähintään kahdesti kuukaudessa. Matala bakteerimäärä kertoo hyvästä lypsyhygieniasta, lypsylaitteiston puhtaudesta sekä maidon käsittelyn ja säilytyksen asianmukaisuudesta. Bakteerien kokonaismäärän kahden kuukauden geometrinen keskiarvo ei saa ylittää 100 000 pmy/ml. 


Valtakunnallinen aritmeettinen keskiarvo


Vuonna 2020 tuottajamaidon bakteerilukujen valtakunnallinen aritmeettinen keskiarvo oli 9500 pmy/ml.
Valtakunnanllinen geometrinen keskiarvo


Vuonna 2020 tuottajamaidon bakteerilukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 5900 pmy/ml. 


Maidon bakteerilukujen vuodenaikaisvaihtelu


Tuottajamaidon bakteeriluvuissa esiintyy vuodenaikaisvaihtelua. Bakteeriluvut olivat vuonna 2020 korkeimmillaan elokuussa. Bakteeriluvut olivat lähes koko vuoden 2020 ajan vuosien 2017–2019 mukaisia, mutta tammi- ja elokuussa 2020 todettiin hieman edellisvuosia korkeampia bakteerilukuja.


Kuva: Tuottajamaidon bakteeriluvut ovat kesällä hieman muita vuodenaikoja korkeampia. 
 

Bakteeriluvut eri kokoisilla tiloilla


Lypsylehmien lukumäärä tiloilla arvioitiin meijeriin kuukausittain toimitetusta maitomäärästä vuoden 2019 keskituotoksen (8810 kg/lehmä, eli 734 kg/lehmä/kk) perusteella huomioiden, että meijeriin tuotettu maitomäärä on noin 98% tilalla tuotetusta maitomäärästä. Vuoden 2020 bakteeriluvuissa esiintyi huomattavia eroja eri kokoisten karjojen välillä. Bakteeriluvut olivat korkeita hyvin pienissä (alle 15 lehmää) ja suurissa (yli 60 lehmää) karjoissa.

 KUVA: Raakamaidon bakteerilukujen geometriset keskiarvot kuukausittain eri kokoisissa karjoissa (alle 15, 15-30, 31-45, 46-60, 61-100 ja yli 100 lehmää) vuonna 2020. Bakteeriluvut olivat korkeimpia hyvin suurissa ja pienissä karjoissa.     

 

Bakteeriluvut automaattilypsytiloilla


Automaattilypsytilojen bakteerilukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo vuonna 2020 oli 8100 pmy/ml (2019: 8600 pmy/ml). Automaattilypsytiloilla bakteeriluvut olivat tilakoosta riippumatta korkeampia kuin tiloilla, joilla oli käytössä parsi- tai asemalypsy. Automaattilypsytilojen bakteeriluvut olivat hieman korkeampia yli 100 lehmän tiloilla kuin tiloilla, joilla oli korkeintaan 100 lypsylehmää.

 

 

KUVA: Raakamaidon bakteerilukujen geometriset keskiarvot erikokoisilla automaattilypsytiloilla (AMS) sekä tiloilla, joilla ei ole käytössä automaattilypsyä. Karjakoko on arvioitu meijeriin toimitetun maitomäärän perusteella. Tilojen lukumäärä (N) perustuu heinäkuun tietoihin.
 

 

Bakteeriluvut luomutiloilla


Luomutilojen bakteerilukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo vuonna 2020 oli 6600 pmy/ml. (2019: 6800 pmy/ml). Luomutiloilla bakteeriluvut olivat keskimäärin hieman korkeampia kuin tiloilla, jotka eivät ole luomutuotannossa. Luomutuotanto ei yksin vaikuta merkittävästi bakteerilukuihin, vaan eroa luomu- ja muiden tilojen välillä selittää luomutilojen keskimääräistä suurempi koko. Suurilla, yli 100 lehmän luomutiloilla ja pienillä, alle 30 lehmän luomutiloilla bakteeriluvut olivat samaa suuruusluokkaa kuin samankokoisilla perinteistä tuotantoa noudattavilla tiloilla.