Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Tuottajamaidon bakteeriluvut

Bakteerimäärä mitataan tuottajamaidosta vähintään kahdesti kuukaudessa. Matala bakteerimäärä kertoo hyvästä lypsyhygieniasta, lypsylaitteiston puhtaudesta sekä maidon käsittelyn ja säilytyksen asianmukaisuudesta. Bakteerien kokonaismäärän kahden kuukauden geometrinen keskiarvo ei saa ylittää 100 000 pmy/ml. 


Valtakunnallinen aritmeettinen keskiarvo

Vuonna 2019 tuottajamaidon bakteerilukujen valtakunnallinen aritmeettinen keskiarvo oli 9650 pmy/ml.


Valtakunnanllinen geometrinen keskiarvo

Vuonna 2019 tuottajamaidon bakteerilukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 5900 pmy/ml. 

Maidon bakteerilukujen vuodenaikaisvaihtelu

Tuottajamaidon bakteeriluvuissa esiintyy vuodenaikaisvaihtelua. Raakamaidon bakteeriluvut olivat vuonna 2019 korkeimmillaan kesäkuussa. Bakteeriluvut olivat lähes koko vuoden 2019 ajan hieman vuosien 2017-2018 tasoa korkeampia, mutta eivät merkittävästi poikenneet kuluneen vuosikymmenen aikana esiintyneestä vuodenaikaisvaihtelusta

 


Kuva: Tuottajamaidon bakteeriluvut ovat kesällä hieman muita vuodenaikoja korkeampia. 
 

Bakteeriluvut eri kokoisilla tiloilla

Lypsylehmien lukumäärä tiloilla arvioitiin meijeriin kuukausittain toimitetusta maitomäärästä vuoden 2018 keskituotoksen (8650 kg/lehmä, eli 721 kg/lehmä/kk) perusteella huomioiden, että meijeriin tuotettu maitomäärä on noin 98% tilalla tuotetusta maitomäärästä. Raakamaidon bakteeriluvuissa esiintyi huomattavia eroja eri kokoisten karjojen välillä. Bakteeriluvut olivat korkeita hyvin pienissä (alle 15 lehmää) ja suurissa (yli 60 lehmää) karjoissa.

 KUVA: Raakamaidon bakteerilukujen geometriset keskiarvot kuukausittain eri kokoisissa karjoissa (alle 15, 15-30, 31-45, 46-60, 61-100 ja yli 100 lehmää). Bakteeriluvut olivat korkeimpia hyvin suurissa ja pienissä karjoissa.     

 

Bakteeriluvut automaattilypsytiloilla

Automaattilypsytilojen bakteerilukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo vuonna 2019 oli 8572 pmy/ml (2018: 8215 pmy/ml). Automaattilypsytiloilla bakteeriluvut olivat korkeampia kuin tiloilla, joilla oli käytössä parsi- tai asemalypsy (kuva 11). Automaattilypsytilojen bakteeriluvut olivat hieman matalampia suurilla, yli 60 lehmän tiloilla kuin pienemmillä, korkeintaan 60 lehmän tiloilla.

 

KUVA: Raakamaidon bakteerilukujen geometriset keskiarvot erikokoisilla automaattilypsytiloilla (AMS) sekä tiloilla, joilla ei ole käytössä automaattilypsyä. Bakteeriluvut olivat tilakoosta riippumatta korkeampia tiloilla, joilla oli käytössä automaattilypsy kuin tiloilla, joilla ei käytetty automaattilypsyä. 

 

 

Bakteeriluvut luomutiloilla

Luomutilojen bakteerilukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo vuonna 2019 oli 6794 pmy/ml. (2018: 6621 pmy/ml). Luomutiloilla soluluvut olivat keskimäärin hieman korkeampia kuin tiloilla, jotka eivät ole luomutuotannossa. Luomutuotanto ei yksin vaikuta merkittävästi bakteerilukuihin, vaan eroa luomu- ja muiden tilojen välillä selittää luomutilojen keskimääräistä suurempi koko. Suurilla, yli 60 lehmän tiloilla bakteeriluvut ovat keskimääräistä korkeampia sekä luomussa että perinteisessä tuotannossa. Luomutiloilla, joilla oli enintään 60 lehmää, bakteeriluvut olivat samaa suuruusluokkaa kuin tiloilla, joilla ei ollut luomutuotantoa.  


KUVA: Raakamaidon bakteerilukujen geometriset keskiarvot erikokoisilla luomutiloilla ja tiloilla, jotka eivät ole luomutuotannossa. Tuotantomuoto ei yksin vaikuta merkittävästi batkeerilukuihin, vaan eroa luomu- ja muiden tilojen välillä selittää luomutilojen keskimääräistä suurempi koko.    

 

Bakteereille asetetun raja-arvon ylittävien näytteiden osuus

Raakamaidon bakteeriluvun II-luokan raja-arvon ylittävien (2 kk liukuva geometrinen keskiarvo yli 100 000 pmy/ml) tilamaitonäytteiden osuus vuonna 2019 oli 0,04%. Bakteerimäärän suhteen II-luokan rajan ylittävien näytteiden osuus on vähentynyt merkittävästi vuodesta 1995.

KUVA: Osuus tilamaitonäytteistä, joiden bakteeriluvun ylittävät lakisääteisen raja-arvon, on vähentynyt huomattavasti viimeisen 25 vuoden aikana.